Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i panelen Framtidens Journalistik (“Panel“) för av SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, Svenska Dagbladet, Expressen och DN, Upsala Nya Tidning, Norrländska Socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Enköpings-Posten, Norrköpings Tidningar, Östgöta-Correspondenten, Motala Vadstena Tidning, Västerviks-Tidningen, Folkbladet, Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar (nedan gemensamt “Huvudmännen” och var och en ”Huvudmannen”) anordnade undersökningar via mobil, dator och/eller surfplatta. Deltagandet i Panelen är frivilligt.

Information om Panelen

Panelen utgör en del av ett projekt om framtidens journalistik som Huvudmännen driver gemensamt. Syftet med projektet är att förstå hur individer använder internet för att ta del av nyheter, vilket sedan ska användas som underlag för utveckling av framtidens journalistik. I projektet kommer du som paneldeltagare att dela med dig av information kring hur du använder media via din mobiltelefon, dator och/eller surfplatta. Delningen av denna information till Huvudmännen sker genom installation av en applikation och/eller installerade plugins i mobil, surfplatta eller dator som följer och registrerar vilka hemsidor och applikationer som används för nyhetskonsumtion.

Projektet sträcker sig över 3 månader – från och med den 1 november 2017 till och med den 31 januari 2018 till och med den 31 januari 2018 till och med den 31 oktober 2017. Den installerade applikationen kan när som helst under perioden stängas av tillfälligt eller avinstalleras. Gör du det upphör du tillfälligt eller helt att vara en del av undersökningen.

Behandling av personuppgifter och personuppgiftsansvarig

Huvudmännen är gemensamt personuppgiftsansvariga för den behandling som utförs inom ramen för Panelen. Huvudmännen behandlar samtliga medlemmens uppgifter konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). När Huvudmännen var för sig utför undersökningar är respektive Huvudman personuppgiftsansvarig för just den behandling som denne själv utför.

När det hänvisas till Huvudmannen nedan avses den Huvudman för vilken medlemmen godkänt kundvillkor. När det hänvisas till Huvudmännen avses samtliga Huvudmän gemensamt. Begäran om registerutdrag, radering, frågor m.m. ska riktas till den Huvudman med vilken medlemmen ingått avtal och skickas till Nepa Sweden AB (”Nepa”), org.nr 556671-5826, se vidare nedan. Nepa kommer således att vara kontaktpunkt för dessa typer av begäran och frågor.

Huvudmännens behandling av personuppgifter i enlighet med dessa villkor omfattar uppgifter som respektive Huvudman behandlar i enlighet med Huvudmannens Kundvillkor som Huvudmännen gemensamt behandlar och som medlemmen lämnar vid registrering och genom deltagande i panelen och som samlas in genom användning av applikationen samt av medlemmen godkända och nedladdade plugins till webbläsare (se beskrivning längre ned i dessa villkor).

Personuppgifter som behandlas

Exempel på uppgifter som kan omfattas av deltagande i panelen är medlemmens namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, svar som medlemmen lämnar i undersökningar, information om medlemmens beteende och vanor vid besök på olika webbplatser och användning av applikationer för konsumtion av nyheter.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några inledande frågor kring demografi, medievanor etc. I enlighet med vad som beskrivs nedan kan Huvudmännen genom analys av uppgifterna även ta fram och behandla exempelvis medlemsprofiler och information om medlemmarnas vanor, beteenden och preferenser.

Genom den applikation och/eller plugin som medlemmen laddar ner och installerar på sin mobiltelefon, dator eller surfplatta kommer Huvudmännen samla in alla URL:er/sidor medlemmen besöker på internet och i applikationer som är av nyhetskaraktär. Genom denna applikation/plugin kan Huvudmännen få information om vilken typ av nyheter medlemmen tar del av samt vilka andra applikationer medlemmen använder för att ta del av nyheter. Se vidare längre ned i dessa villkor för mer information om användandet av Webmies applikation MyDataBank och plugins för webbläsare.

Ändamål med behandlingen

Huvudmännen behandlar medlemmarnas uppgifter som underlag för olika kundanalyser, statistik samt affärs- och metodutveckling. Analyser genomförs bl.a. för att Huvudmännen ska kunna utvärdera och utveckla sin service. Genom deltagande i panelen samlas information om mediebeteende in från medlemmarna som sedan kan användas för att förbättra och anpassa framtidens journalistik och medier. Uppgifterna används även för att administrera Panelen samt skicka ut inbjudningar till och genomföra undersökningar och analyser av medlemmarnas beteende på internet. För att åstadkomma de ändamål som anges ovan kan Huvudmännen exempelvis komma att mäta och analysera effekter, beteenden, åsikter, känslor, preferenser, intentioner, associationer och trender bland medlemmarna. Huvudmännen kan vidare för dessa ändamål göra olika urval och uppdelningar av medlemmarna enligt särskilda kriterier, utifrån de uppgifter som behandlas.

Samtycke till behandlingen

Medlemmen samtycker till att alla svar och information som medlemmen självmant lämnar eller som inhämtas genom att medlemmen laddar ner applikationen eller plugins, inkluderat eventuella s.k. känsliga personuppgifter som politisk tendens etc. kan komma att registreras men inte användas i något avseende. Fokus för undersökningen är nyhetstjänster och nyhetskonsumtion. Det är som framgår ovan frivilligt att delta i Panelen och att svara på frågor.

Vilka som kan ta del av uppgifterna

Huvudmännen kan komma att lämna ut uppgifter till personuppgiftsbiträden som behandlar dem för Huvudmännens räkning i enlighet med dessa villkor, däribland undersökningsföretaget Nepa. Medlemmen godkänner att uppgifter kan komma att lämnas ut för databehandling i länder utanför EU/EES eftersom delar av Nepas personal är lokaliserad utanför EU/EES.

Data som insamlas genom Panelen kommer även att analyseras av högskolor och universitet så som Stockholm School of Economics Institute for Research, Handelshögskolan i Stockholm samt informationsteknologiska konsultbolag. Dessa, tredje, parter ska använda uppgifterna för forskningsändamål och för att göra övriga typer av analyser av medievanor.

Uppgifterna kan även delas fritt mellan Huvudmännen.

Medlemmens rättigheter

Medlem kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke till behandling enligt dessa villkor genom att kontakta Huvudmannen på support@framtidensjournalistikpanelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Nepa Sweden AB på postadress Maria Skolgata 83, 118 53 Stockholm och med angivande av Huvudmannen/Huvudmännen som begäran om registerutdrag avser, få information om vilka personuppgifter om medlem som Huvudmannen/Huvudmännen behandlar. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på support@framtidensjournalistikpanelen.se.

Applikationen som används för att följa medievanor

”MyDataBank” är namnet på den VPN-baserade applikation som tillhandahålls av företaget Webmie och som samlar in informationen kring ditt surfbeteende. Medlemmen kan även bli ombedd att besvara frågor i undersökningssyfte. Applikationen kan laddas ner från App Store eller Google Play och installationsinstruktioner medföljer i välkomstmailet till deltagare som blir utvalda att delta. Huvudmännen använder applikationen för ändamålen att följa medlemmens internetanvändning och samla in information om medlemmens beteende och vanor vid användning av Huvudmännens applikationer. De uppgifter som samlas in genom användningen av applikationen kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor och för de ändamål som anges i dessa villkor.

Informationen som samlas in via applikationen sparas på medlemmens enhet av Huvudmännen och/eller dess personuppgiftsbiträde Nepa till dess att applikationen avinstalleras och tas bort från enheten. Såväl Huvudmännen som Nepa kan komma att hämta information från applikationen, och lämna ut informationen sinsemellan för behandling i enlighet med dessa villkor. Information kan även lämnas ut till andra personuppgiftsbiträden och tredje parter i enlighet med villkoren i detta användaravtal.

Plugins som används för att följa medievanor

Huvudmännen kan även komma att använda s.k. plugins, vilka gör det möjligt för Huvudmännen att följa allt medlemmens surfande. Plugins kommer endast att användas om medlemmen har godkänt detta särskilt genom att ladda ned applikationen. Efter nedladdning får Huvudmännen information om allt medlemmen använder sin webbrowser till, från samtliga webbplatser medlemmen besöker, inklusive video, audio och nyhetsartiklar m.m. Ändamålen med denna informationsinsamling är att följa medlemmens internetanvändning och beteende och vanor vid besök på Huvudmännens webbplatser. Såväl Huvudmännen som Nepa kan komma att hämta information från aktuella plugins, och lämna ut informationen sinsemellan. De uppgifter som samlas in genom användningen av plugins kommer att behandlas i enlighet med dessa villkor för de ändamål som anges häri. Information kan därmed även lämnas ut till av Huvudmännen anlitade personuppgiftsbiträden och tredje parter i enlighet med dessa villkor. Informationen som samlas in via plugins sparas på medlemmens enhet av Huvudmännen och/eller dess personuppgiftsbiträde Nepa till dess att medlemmen avinstallerat och tagit bort aktuella plugins.

Övriga villkor

Medlem ska vara bosatt i Sverige. Medlem får endast ha ett medlemskap i panelen. I det fall Huvudmännen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmännen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att delta i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma mobil, surfplatta eller dator såvida inte annat anges. Huvudmännen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem inte deltagit i några undersökningar, om medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i panelen eller att medlem inte följt Huvudmännens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt ett presentkort motsvarande 100 kronor. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmännen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmännen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmännen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning.
Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar.
Medlemmen ger Huvudmännen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda de uppgifter som lämnas via Panel.

Huvudmännen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.